четвъртък, 4 октомври 2012 г.

Разпределение на произведената енергия по видове централи

Разпределение на централите на база произведеното количество електроенергия за м. август 2012


Произведена енергия Брой обекти Произведена ел енергия (MWh) % от вида % от общото
Биомаса 3 5 065 2%
0 - 20 1 9 0% 0%
1000 - 5000 2 5 056 100% 2%
Вода 182 60 828 22%
0 - 20 37 365 1% 0%
20 - 100 67 3 562 6% 1%
100 - 500 46 11 929 20% 4%
500 - 1000 19 13 551 22% 5%
1000 - 5000 12 25 418 42% 9%
5000 - 10000 1 6 003 10% 2%
Вятър 169 76 789 27%
0 - 20 16 207 0% 0%
20 - 100 48 2 466 3% 1%
100 - 500 80 21 909 29% 8%
500 - 1000 19 12 920 17% 5%
1000 - 5000 4 12 916 17% 5%
5000 - 10000 1 7 186 9% 3%
10000 -  1 19 186 25% 7%
Отпадъци 2 217 0%
20 - 100 1 67 31% 0%
100 - 500 1 150 69% 0%
Слънце 766 136 402 49%
0 - 20 330 3 406 2% 1%
20 - 100 215 8 631 6% 3%
100 - 500 141 37 097 27% 13%
500 - 1000 67 47 390 35% 17%
1000 - 5000 12 21 974 16% 8%
10000 -  1 17 904 13% 6%
Общо 1122 279 301 100%


Произведена енергия Брой обекти Произведена ел енергия (MWh) % от централите % от общото
0 - 20 384 3 987 34% 1%
20 - 100 331 14 725 30% 5%
100 - 500 268 71 086 24% 25%
500 - 1000 105 73 860 9% 26%
1000 - 5000 30 65 364 3% 23%
5000 - 10000 2 13 189 0% 5%
10000 -  2 37 090 0% 13%
Общо 1122 279 301 100% 100%


Произведена енергия Брой обекти Произведена ел енергия (MWh) % от групата произведена енергия % от общото
0 - 20 384 3 987 1%
Биомаса 1 9 0% 0%
Вода 37 365 9% 0%
Вятър 16 207 5% 0%
Слънце 330 3 406 85% 1%
20 - 100 331 14 725 5%
Вода 67 3 562 24% 1%
Вятър 48 2 466 17% 1%
Отпадъци 1 67 0% 0%
Слънце 215 8 631 59% 3%
100 - 500 268 71 086 25%
Вода 46 11 929 17% 4%
Вятър 80 21 909 31% 8%
Отпадъци 1 150 0% 0%
Слънце 141 37 097 52% 13%
500 - 1000 105 73 860 26%
Вода 19 13 551 18% 5%
Вятър 19 12 920 17% 5%
Слънце 67 47 390 64% 17%
1000 - 5000 30 65 364 23%
Биомаса 2 5 056 8% 2%
Вода 12 25 418 39% 9%
Вятър 4 12 916 20% 5%
Слънце 12 21 974 34% 8%
5000 - 10000 2 13 189 5%
Вода 1 6 003 46% 2%
Вятър 1 7 186 54% 3%
10000 -  2 37 090 13%
Вятър 1 19 186 52% 7%
Слънце 1 17 904 48% 6%
Общо 1 122 279 301 100%

Източник: Регистър на АУЕР към 02.10.2012. 
*Данните са изчислени на база последните заявления на производителите на енергия от ВЕИ към тази дата. Възможно е за някои от тях това да са данни за юли или преден месец, ако не са подавани заявления за август. Също така при най-малките централи периодът може да е по-голям от месец, тъй като не са задължени да подават заявление всеки месец. Това води до известно изкривяване на данните на най-малките централи в посока нагоре, но това не изкривява значително цялостната картина. Трябва да се отбележи и факта, че става въпрос за летен месец и производството на енергия от слънцето е много по-голямо от средногодишното. През зимата това производство вероятно ще е наполовина или по-малко.

От таблиците по-горе могат да се направят много изводи относно това, как е разпределено производството по видове източници на енергията, по групи месечно производство и т.н.

Това, което най-много бие на очи е:
  1. 34% от централите произвеждат до 20 мвтч месечно, което представлява 1% от общото месечно производство от ВЕИ. Става въпрос за 384 обекта, от които 330 са фотоволтаици.
  2. Между 20 и 100 мвтч месечно произвеждат 331 централи (30% от ВЕИ централите) като общият им принос в производството от ВЕИ е 5%. От тях 2/3 са фотоволтаици. 
  3. Ако се приеме, че тези 2 групи са именно малкия бизнес, който по една или друга причина е решил да инвестива във ВЕИ то равносметката е: 715 централи (от общо 1 122 - 64% от всичките), които произвеждат общо 18 712 мвтч електроенергия. 6% от общото количество енергия от ВЕИ.
  4. На другият полюс са 2 централи (1 вятърна и 1 фотоволтаична), които произвеждат общо над 37 хил. мвтч или 13% от общата енергия от ВЕИ. Това са наистина големи инвеститори, но са производители на 2 пъти повече енергия от всичките малки централи в страната.
  5. Ако добавим следващата група, в която влизат още 2 големи централи, то равносметката е, че четирите най-големи ВЕИ централи произвеждат над 50 хил. мвтч ел. енергия, което е 18% от общото ВЕИ производство.
  6. Другата група големи производители на енергия - 1000-5000 мвтч месечно включва 30 централи, които допринасят за 23% от ВЕИ производството.
  7. На практика излиза, че 34 централи произвеждат 41% от тока от ВЕИ. От тях 13 са водни (11% от производството) и цените им не са толкова високи. Две произвеждат ток от биомаса - 2% от произведената ВЕИ енергия. Техните цени са едни от най-високите. Тук попадат и 6-те най-големи вятърни централи, които са произвели 15% от тока. И на финала 13 фотоволтаични централи, които са произвели 14% от електроенергията от ВЕИ. Техните цени отново са сравнително високи.
  8. При най-проблемния за управляващите и ДКЕВР вид енергия фотоволтаичната най-малките (до 20 мвтч месечно) произвеждат 2% от фотоволтаичната ел. енергия и 1% от целия ВЕИ микс. Това са 330 централи или 29% от всичките от този вид. Най-големите (над 1000 мвтч месечно) произвеждат 29% от тока от слънце и 13% от ВЕИ енергията. Това са 13 на брой централи (1% от общия брой). Средните като производство фотоволтаични централи (100-1000 мвтч) са 208 и произвеждат 62% от тока от слънце.
Разбира се могат да се направят още много изводи, но най-очевидния може би е, че за пореден път покрай сухото гори и мокрото -на практика малкият български бизнес, инвестирал в подобни проекти е наказан, заради големите! При положение, че 34% от централите произвеждат 1% от тока от ВЕИ очевидно е, че таксите, които им се вменяват за плащане няма да повлияат на общата картина и няма да спасят нито НЕК, нито ЕРП. Факт е обаче, че ще предизвикат много трудности за собствениците на тези 384 централи. Нищо чудно някои да стигнат и до фалит.

В този смисъл едно решение за премахване на таксите за достъп и запазване на цените за тези производители би имало много повече положителни ефекти, отколкото отрицателни за системата като цяло. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар